Vrijwilligerskansen

Vrijwilliger worden?

Wil je ook vrijwilliger worden? 
Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Iedere hulp wordt daarom gewaardeerd. Sommige parochianen voelen schroom om te helpen omdat ze zich bijvoorbeeld afvragen of ze wel voldoende kennis of ervaring hebben. Of ze denken dat bijvoorbeeld kennis van de bijbel of van ‘hoe de dingen gaan in de kerk’ echt nodig is om mee te kunnen doen. Niet is minder waar. Meedoen als vrijwilliger betekent ook dat je kunt leren, zelf verder kunt komen. Juist dát geeft velen de motivatie om er samen de schouders onder te zetten.

Maar natuurlijk is het zo dat áls we zo op vrijwilligers leunen, de vrijwilligers ook een verantwoordelijkheid hebben. Het belangrijkste daarbij: We helpen elkaar, geven tijdig aan als we verhinderd zijn en als we tegen dingen aan lopen die anders of beter kunnen dan bespreken we dat. Dan kunnen we op elkaar bouwen en dat is goed voor jezelf en goed voor de parochie.

Wil je meer informatie over het werken als vrijwilliger, neem dan contact op de pastor.  Zie voor informatie op de contactpagina’s van de diverse parochies.

Verzekering vrijwilligers
Als je vrijwilligerswerk doet wil je geen risico lopen. Sinds 1 juli 2009 zijn vrijwilligers(organisaties), dus ook de vrijwilligers in onze kerk, automatisch verzekerd via de gemeente Almere. De gemeente heeft bij Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers of de kerk nodig.

De BasisPolis bestaat uit:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

De PlusPolis bestaat uit:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voorwaarden
De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Dus iedere vrijwilliger, actief in onze kerk of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd!

Rondom de vieringen

Naast de koren zijn nog veel meer vrijwilligers bezig rondom de viering.

Organisten en pianisten

Naast de vaste begeleiding van de koren is er nog een aantal organisten en pianisten die in de vieringen met samenzang speelt. Dankzij hun inzet kunnen ook deze diensten met begeleiding worden opgeluisterd.

Lectoren

In iedere dienst is er een lector of lectrice, die de lezing en de voorbeden verzorgt en daarnaast de voorganger assisteert.

Misdienaars

In een aantal parochies assisteren misdienaars de voorganger.

Kosters

De kosters zorgen, dat alles voor de viering klaarstaat. Zij zijn uiterlijk een half uur van tevoren aanwezig.

Vrijwilligers voor kosters- en beheersactiviteiten

Zeer belangrijk voor de gastvrije uitstraling zijn de vrijwilligers die op een zondagochtend of -middag beschikbaar zijn voor het openen en sluiten van het kerkcentrum. Zij vervullen als gastheer of gastvrouw bardienst en brengen eventueel de kerkzalen in gereedheid voor de diensten. Na de viering wordt er voor koffie gezorgd.
Echt onmisbaar werk!

Vieringhelpers

In Almere-Haven kunnen kinderen en jongeren die het leuk vinden om mee te helpen in de viering zich voor de viering aanmelden bij de voorganger.

Collectanten

In vroeger tijden brachten mensen gaven in natura naar het altaar, bedoeld als offer en als support voor de priesters. Een andere oude traditie is het inzamelen van financiële middelen. De apostel Paulus riep de rijkere gelovigen uit zijn missiegebieden al op om de armere geloofsgenoten in Jeruzalem te ondersteunen.

In onze kerkvieringen wordt geld ingezameld bij wijze van symbool, namelijk uw gaven liggen in de lijn van de gaven van brood en wijn. Alles tezamen de gaven van ons leven en werken. Vanzelfsprekend zijn de collectes goede inkomsten voor de gestelde doelen.

In de vieringen is er een collecte voor de eigen parochie en in sommige gevallen nog een tweede voor de werkgroepen of de Oecumenische Diakonie. Als er landelijk verplichte deurcollectes zijn, wordt daar apart melding van gemaakt.

De collectanten zamelen alle gelden in en zorgen voor een goede registratie na de viering. In het kerkblad worden maandelijks de opbrengsten per viering en de bestemming gepubliceerd.

Vacatures

Zanger(e)s(sen) Luminoso 

Vrijwilligersvacature St. Bonifatiusparochie
Functie : Zanger(e)s(sen) Luminoso
Werkgroep: Koor Luminoso

Wat doet de werkgroep?
Het koor verzorgt op regelmatige basis de zang bij een viering. Daarvoor wordt wekelijks geoefend. Omdat een aantal zangers is doorgestroomd naar een ander koor binnen de parochie is de bezetting niet meer optimaal. We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste jongeren die de viering kunnen opluisteren.

Wat wordt er van je verwacht?
Enthousiasme, een beetje zangtalent en je inzet bij het wekelijks oefenen en de vieringen.

Hoeveel tijd kost het je?
Op vrijdagavond van 19.30 – 21.15 uur oefenen waarna er nog wat gezellig wordt nagepraat. Daarnaast eens in de maand op zaterdagavond een viering om 19:00 uur of zondagmorgen om 9:15 of 11:00 uur. Soms worden er speciale uitvoeringen verzorgd met Kerst of kan je mee op een korendag.

Meer informatie?
Gera de Vries
Email  luminoso@katholiekalmere.nl

Menu

Vrijwilligersbeleid
Vertrouwens-vrijwilliger

Beste allemaal,

Vanaf 1 juli worden er weer kerkdiensten gehouden met aanwezigen. We hebben nu het eerste weekend achter de rug en de diensten zijn goed verlopen.

Natuurlijk moeten we aan een aantal regels voldoen, niet alleen van de overheid, maar ook aan die van het bisdom en van de Lichtboog. Alle informatie hierover kunt u vinden op deze site.

Om de diensten met alle regels goed te laten verlopen, maken we gebruik van stewards. Deze stewards controleren of u op de aanwezigheidslijst staat, vragen of u uw handen wilt ontsmetten en wijzen u een plaats in de kerkzaal.

Verder begeleiden zij de communie, om er voor te zorgen dat we de 1,5 meter afstand van elkaar ook daadwerkelijk houden.

Bij het verlaten van de kerk moet de verplichte looproute gevolgd worden waarbij de stewards ook begeleiden.

Als laatste moeten er dan nog een aantal dingen schoongemaakt of ontsmet worden.

Op dit moment willen we deze taken met 4 stewards per viering doen. 2 stewards met BHV en 2 stewards zonder BHV. U begrijpt vast wel dat wij op zoek zijn naar mensen die deze taak willen vervullen. Vele handen maken zoals altijd licht werk.

Mocht u het moeilijk vinden, komt u dan eens naar een viering (wel eerst inschrijven via de site) dan ziet u hoe deze taken ingevuld worden. Denkt u, daar wil ik wel mee helpen, stuurt u dan een mail naar bhv.bonifatius@gmail.com ook als u geen BHV hebt. Dan neemt één van ons contact met u op. We hopen u snel te zien!

Edward Laanen

Bernadette Geurts

Vrijwilligersbeleid