PCI

Diaconie (Samenwerkings
verbanden)

 

Diaconie in onze parochie (Kerkmare oktober 2018)

In de eerste aflevering over het werk van de Diaconie in de Kerkmare (P.10) van juli/augustus 2018 legde ik uit van het hoe en waarom van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) in het helpen van mensen die in nood zitten of anderszins hulp nodig hebben. We doen dit voor Almeerders zonder onderscheid naar ras, nationaliteit, geslacht of geaardheid; dus ook niet-Katholieken proberen we te helpen! Immers, het gaat om de medemens die onze hulp nodig heeft.

Deze maand wil ik het hebben over de organisaties waarmee we samenwerken om de hulpvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In de eerste plaats is dat het Noodfonds Gezamenlijke kerken, destijds opgericht door de Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA) met daarin onder andere de PKN, Hervormde Gemeenten en de RK-parochie. Het fonds beslist in circa 200 gevallen per jaar over hulp of tijdelijke financiële bijdragen om directe nood te lenigen, maar alleen als andere vormen van (wettelijke) voorzieningen al zijn aangesproken of uitgeput. Denk hierbij aan het aanschaffen van noodzakelijke spullen en overbruggingsperiodes zoals een uithuiszetting. Ook vergoedt het Noodfonds soms kindgerelateerde kosten als schoolkosten. Van de PCI zit onze secretaris Wim van der Spek in het fonds.

Als tweede organisatie waar we hulpvragen neerleggen, is het Zuster Corlies Fonds. In de geest van Zuster Corlies, die opkwam voor de minder bedeelden in Almere, vergoedt het fonds kleine noden aan ouderen, gehandicapten of zieken. Paul Looijmans zit voor het Zuster Corliesfonds in de PCI.

Derde partner is het Voedselloket Almere, beter bekend als de VLA, waarvoor we ook inzamelingsacties houden in de Lichtboog voor etenswaren. Mensen die bij de VLA inkopen mogen doen, krijgen een speciale betaalpas waarop per maand een bedrag gestort wordt en ze daarmee kunnen winkelen. De VLA werkt nauw samen met het Meubel- en Witgoedloket Almere (MWLA), waar mensen die om uiteenlopende redenen onvoldoende geld hebben, huishoudelijke goederen als was- en afwasmachines en meubelen voor een klein bedrag kunnen aanschaffen. Net als bij de VLA is begeleiding door een hulpverlener verplicht. Dit blijkt effectief te werken; na zo’n zes maanden staat het merendeel van de mensen gelukkig weer op eigen financiële benen.

In Almere Haven werkt de Protestantse Diaconie van oudsher samen met de RK-Diaconie onder de naam Oecumenische Diaconie Haven (ODHA). Zij verzorgen dus gezamenlijk de diaconale activiteiten in dit stadsdeel. Na de samenvoeging van de parochies in onze regio in januari 2014 is Haven dus ook onderdeel van onze diaconie. Momenteel doet Hans Oudshoorn vanuit onze parochie dat alleen; na het vertrek van twee leden hij is op zoek naar mensen die mee willen helpen!
Samen met de ODAH en de PKN in Buiten doen we ook ieder jaar de Kerstpakketten- en/of enveloppenacties voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er zijn meer instellingen waar de PCI mee te maken heeft: zo is er de Stichting KIM met het Maatjesproject, waarbij nieuwkomers in ons land worden geholpen met het inburgeren door ze te koppelen aan een vast iemand die ze helpt met allerlei zaken. De PCI steunt KIM met een jaarlijkse bijdrage en vanuit onze parochie is Selma Boot hierin actief. Daarnaast verwijzen we mensen door naar de Anonieme Alcoholisten (AA-Almere) bij (dreigende) problemen met drank en alcoholisme. Met groepsbijeenkomsten wordt op soms spirituele wijze omgegaan met een drankprobleem.

Ik hoop hiermee een beeld te hebben geschetst van de diaconale structuur in de parochie. In de volgende aflevering ga ik onder andere op de hulpverleners in.

Emiel de Block

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

 

Heeft u het financieel moeilijk en wilt u hier met iemand over praten? Of kent u iemand in uw omgeving met financiële of andere problemen? 

Voor hulpvragen in Almere kunnen mensen terecht bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Hierin werken parochianen samen om mensen op weg te helpen naar zelfredzaamheid of hen de weg te wijzen naar professionele hulp. Voorlopig kunt u ons het best bereiken via de parochieadministratie.

 
caritasprojecten
 

 

Hulpaanvraag
Veel noodsituaties kunnen volkomen onverwacht opduiken zonder dat iemand iets te verwijten valt. Door samenwerking met professionals en vrijwilligers zowel binnen als buiten de parochie kan veel werk worden verzet en veel nood worden verlicht. De PCI kan natuurlijk niet alle problemen oplossen, maar door gezamenlijke inspanning kunnen we een heel eind komen. Veel acute noodsituaties, waarbij iemand het water tot aan de lippen staat, kunnen  verlicht worden met een kleine schenking of lening.

Donaties:
Daarvoor is geld nodig, maar ook menskracht: vrijwilligers die de mens in nood met raad en daad kunnen bijstaan. Er is een grote stille nood binnen de parochie in Almere. Mensen lopen niet graag met hun nood te koop en zo kunnen de problemen zich opstapelen. Iemand raakt bekneld en komt hier niet meer uit. Met een tijdige bescheiden gift of een tijdig gegeven goed advies kan heel wat blijvende ellende worden voorkomen. Iedere hulpvraag wordt beoordeeld door minimaal twee mensen van de PCI. De penningmeester van de PCI beheert zelf de bankrekeningen onder toezicht van het bisdom. Een paar maal per jaar organiseert de PCI een diaconaal beraad met de andere diaconale werkgroepen. Zo inspireren we elkaar en zo hopen wij tot een optimale hulpverlening te komen.

Uw donaties aan het PCI zijn van harte welkom op IBAN NL36 INGB 0008 2122 65 ten name van PCI St. Bonifatiusparochie in Almere.

Beleidsplan
Hier kunt u het beleidsplan van het PCI ophalen. Voor contact kunt u een email sturen aan pci@katholiekalmere.nl

Het PCI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. De Rooms Katholieke kerk heeft hiervoor een groepsbeschikking voor alle parochies in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van het PCI bestaat uit:

  • voorzitter            vacant
  • interimsecretaris  Selma Brooks-Boot
  • penningmeester   Lambrecht van Eekelen
  • lid                   Emiel de Block
  • lid                   Paul Looijmans
  • aspirant-lid     Jeroen Haak

e-mail    pci@katholiekalmere.nl
KvK-nummer   75214725

Gerelateerde organisatie
Binnen de parochie Zr. Corliesfonds Missie Ontwikkeling en Vrede, Zieken- en Ouderencontactgroep, Bezoekersgroep en het Parochiebestuur.
Buiten de parochie Voedselloket Almere en  Meubel en Witgoedloket.

Kvk nummer van de PCI: 75214725