Actueel Nieuws

Jongeren met hun ideeën voor de parochies inzake de missionairy school

Posted 30/06/2020 By mgteska

 

 

 

30 juni 2020 om 19.30 uur op kathedraal tv via youtube:
De pitches van de jongeren met hun ideeën voor de parochies inzake de missionairy school.
Ook Ramy Ktlama van onze parochie zal zijn pitch laten zien en horen.

website: http://themissionaryschool.nl/

 

 

Opgenomen in Actualiteit

 

Reservering kerkbezoek in De Lichtboog

Posted 28/06/2020 By mgteska

 

 

Vanaf 1 juli, na maanden wachten, mogen weer mensen aanwezig zijn bij vieringen in onze kerken. En dat geldt dus ook voor kerkcentrum de Lichtboog.

Via een speciale knop op onze website.  kun je een plaats reserveren voor een van de vieringen. Naast je naam en telefoonnummer het aantal personen en e-mailadres moet je ook een gezondheidsverklaring ondertekenen.

Want ook al zijn velen blij dat zij weer naar de kerk kunnen gaan en de Communie kunnen ontvangen moeten we voorzichtig blijven met het COVID-19 virus. Na  aanmelding krijg je direct een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Bij binnenkomst hebben de stewards een lijst met de namen van de bezoekers.
Als er achteraf onderzoek nodig is hebben wij dus ook een overzicht.
Als je jezelf weer wilt afmelden kan dat ook. Dan krijgt iemand op de wachtlijst een berichtje dat hij mag komen.

Ik hoop van harte jullie weer snel te kunnen ontmoeten. Alles coronaproof natuurlijk!  Graag tot gauw! Laten we samen weer een beetje die gemeenschap te worden die we tijdens de afgelopen tijd zo gemist hebben.

Met vriendelijke groet, Pastoor Sandor Koppers

Op zaterdagavond is er ook een livestream te zien. De livestream wordt tijdens de viering opgenomen. Klik hier voor details.

 

Nieuws vanuit het Bisdom: Wisseling van de wacht

Posted 30/05/2020 By mgteska

Wisseling van de wacht

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
foto: Wim Koopman

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Bis­schops­jubi­leum

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd was Mgr. Punt van plan op 1 juni 2020, Tweede Pinkster­dag, zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. Het leek hem een mooi en na­tuur­lijk moment om de bis­schopsstaf dan door te geven aan Mgr. Hendriks, die per 1 januari 2019 al tot bis­schop-coad­ju­tor was benoemd, en gelei­de­lijk steeds meer taken heeft over­ge­no­men. De corona­cri­sis heeft de aan­vanke­lijke plan­ning evenwel flink door de war gegooid. Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uite­raard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

Fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring

Bij de benoe­ming van Mgr. Hendriks tot bis­schop-coad­ju­tor zijn alle nood­za­ke­lijke ker­ke­lijke en li­tur­gische formali­teiten al vervuld en uite­raard is ook geen wij­dings­plech­tig­heid meer nodig. Daarom zal bij dit moment op bij­zon­dere wijze wor­den stilgestaan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd.

Aan­slui­tend zullen de drie bis­schop­pen om 15.00 uur be­schik­baar zijn om enkele vragen van geïn­te­res­seerde jour­na­listen te be­ant­woor­den, wat tevens via de live­stream te volgen zal zijn.

Ka­the­draal-TV

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV
Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Zilveren jubileum­vie­ring

Het 25-jarig bis­schops­jubi­leum van Mgr. Punt zal op een latere nog nader te bepalen datum wor­den gevierd, wanneer de corona-epidemie en de ge­zond­heid van de bis­schop zelf het toelaten. Hij is wel geheel genezen van het corona­vi­rus, maar moet na Pink­ste­ren nog een ander medisch onder­zoek onder­gaan. In de ko­men­de tijd zal hij zeker nog een keer terug­blik­ken op zijn 25 jaar in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Opgenomen in Actualiteit

30 mei Pinksteren – Verhaal voor de kinderen

Posted 26/05/2020 By mgteska

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden en eventuele andere vragen die ze over Pinksteren hebben zo spoedig mogelijk naar youth@katholiekalmere.nl te mailen. De antwoorden en de vragen nemen we mee in de livestreamviering op de zaterdag voor Pinksteren (30 mei 2020).
 

Hemelvaart 2020 Gezinsviering

Posted 08/05/2020 By mgteska

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden en eventuele andere vragen die ze over Hemelvaart hebben naar youth@katholiekalmere.nl te mailen uiterlijk zondag 17 mei. De antwoorden en de vragen nemen we mee in de livestreamviering op Hemelvaartsdag (21 mei 2020).
 

Wisseling in het parochiebestuur

Posted 28/04/2020 By mgteska

René Jonker treedt af bij het Parochie Bestuur

Na 22 jaar diverse bestuursfuncties binnen de parochie te hebben bekleed waarvan de laatste 13 jaar die van vicevoorzitter draagt René het stokje nu over aan Ellis. Er is door hem veel werk verzet. Hij is van begin tot aan de oplevering betrokken bij de Bouwcommissie en heeft het bestuur op weg geholpen bij alle ontwikkelingen rondom de voorbereidingen van de bouw. Dit vergde een hele lange adem van de gehele Bouwcommissie, wat uiteindelijk tot onze nieuwe kerk heeft geleid! Daarnaast heeft hij meegewerkt tot het bijeenbrengen van de drie parochies in Almere tot een Sint Bonifatiusparochie.

Bij het einde van zijn (herhaalde) benoemingsperiode wil hij nu meer tijd om bij te kunnen dragen aan de liturgie. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet bij het bestuur en wensen hem alle goeds en succes voor de toekomst.

Samen verder op weg gaan
Een nieuwe kerk, een nieuw begin voor ons allen. Wij laten allemaal iets achter, maar er kunnen herinneringen worden meegenomen waar we samen in de nieuwe kerk mee verder kunnen. Nu het gebouw bijna klaar is zullen wij nieuwe herinneringen met elkaar gaan maken. Hopelijk vele mooie herinneringen samen met de ervaringen die we uit de verschillende gemeenschappen mogen meenemen. Het is belangrijk dat iedereen daar weer bij is, zodat ons verhaal ook daar verder kan gaan. En we samen met Jezus de kerk binnen Almere een fijne plek laten zijn waarbij iedereen Welkom is. Dat is mijn doel waar ik als vicevoorzitter graag aan wil werken. U/Jij toch ook?

Samen kunnen we zoveel meer. Laten we met elkaar van de nieuwe kerk een Thuiskomen bij God maken.

Hartelijke groet, Ellis Vleugels

Het (nieuwe) bestuur per 1 juni 2020 :

voorzitter                 Sandor Koppers, pastoor
vicevoorzitter          Ellis Vleugels
secretaris                 Peter Zwart
penningmeester      Henk van der Woude
catechese                 vacant   *)
liturgie                       Krista Boot
diaconie                    Harry Hondeman

*)  Interesse?  Laat het ons weten !

e-mail    secretaris@katholiekalmere.nl

Beperkte openstelling de Lichtboog

Posted 18/04/2020 By mgteska

De meimaand is Mariamaand.
Ons kerkcentrum de Lichtboog is van 19 april tot en met Pinksteren beperkt open voor:

* Voor het opsteken van een kaarsje;
* Een gebed tot Maria;
* De voedselinzameling voor het Voedsel Loket Almere (VLA).

Wanneer
* Elke zondag van 11.00 tot 13.00 uur.
* Khttps://katholiekalmere.nl/category/corona/om mogelijk liefst alleen.
* Er kunnen maximaal 3 mensen tegelijk in de kerkzaal of hal en met inachtneming van de regels.

Ophalen huispaaskaarsen

Posted 12/04/2020 By mgteska

Tijdens de Paaswake zijn de bestelde huispaaskaarsen gezegend. Deze kaarsen kunnen op Tweede Paasdag 13 april tussen 14.00 en 16.00 uur worden opgehaald. Er is ook gelegenheid om een kaarsje bij Maria te branden en om nog een palmtakje te knippen. Neemt u wel uw eigen snoeischaar mee!

Als u het kinderpaasverhaal wilt lezen met uw kinderen, klik dan deze link.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Sandor Koppers

Roderick Zoekt Licht

Posted 31/03/2020 By mgteska

De St. Bonifatiusparochie in Almere is er een van internationale verbondenheid. Een kleurrijke gemeenschap van jong en oud, die zo gegroeid is dat er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Roderick Vonhögen volgde het hele traject.
Mediapriester belicht in zijn documentaire de bouw van de Bonifatiuskerk tot februari 2020.