Kerkbalans

 

Ik Geef Om Veelkleurigheid In Onze Parochie

 

Week in week uit kunnen de parochianen van onze St. Bonifatiusparochie vaststellen dat onze parochie een veelkleurige parochie is. Dankzij de aanwezigheid van ontzettend veel katholieken uit andere delen van de wereld is met name de Lichtboog geregeld tot de nok toe gevuld. Dat geeft iedereen een goed gevoel. Je geloof kunnen delen met mensen uit alle landen en werelddelen!

Ook zie je onze veelkleurigheid terug in onze werkgroepen en activiteiten. Onlangs was er weer een leuke en inspirerende ‘Kerstactiviteit’ van onze HKP-groepen tijdens het Feest van Driekoningen. En ook de voorbereiding op de 1e Communie en de vele huwelijken die voorbereid moeten worden duiden op een veelkleurige en actieve parochiegemeenschap in heel Almere. De St. Bonifatiusparochie leeft!

Gelukkig kunnen we ook spreken van inzet en toewijding om onze parochie ook financieel in goed vaarwater te houden. Want…

Dankzij uw bijdrage kan de Kerk voortbestaan!

Maar u weet als ik dit schrijf dan is er ook weer nood! lk heb het namelijk over een concrete nood in onze parochie. Want de St. Bonifatiusparochie heeft geld nodig. Onze kerken De Lichtboog en Goede Rede, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost allemaal geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans 2019.

‘Geef voor je kerk’.

Het jaar dat net begonnen is wordt voor ons een bijzonder spannend jaar. We hopen namelijk dat wij voor de zomer met de bouw van onze nieuwe kerk kunnen beginnen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de juridische aspecten van het aannemingscontract met de bouwer die onze nieuwe kerk gaat bouwen. Wij houden u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte!

Maar los van die bouwactiviteiten staan wij als parochie ook voor de uitdaging om ons normale huishoudboekje in evenwicht te houden. En afgaand op het stijgende wekelijkse kerkbezoek en op de stijgende collecteopbrengsten hebben wij ook geen reden tot klagen. Maar net als vorig jaar heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam aangegeven dat wij als parochie op eigen benen moeten gaan staan. In de afgelopen decennia heeft het bisdom in feite een groot deel van de personeelskosten voor zijn rekening genomen. Vanaf nu worden wij in staat geacht om deze kosten zelf op te hoesten. En laten we eerlijk zijn: het is toch een erezaak voor een parochie om het eigen pastorale personeel te kunnen onderhouden!

Vandaar dus twee dingen. Om te beginnen wil ik u danken voor uw bijdrage in 2018, maar ik wil met dit schrijven ook een dringende oproep doen om een gift via de Actie Kerkbalans aan uw St. Bonifatiusparochie ook in 2019 te overwegen. Ik weet dat er tal van goede doelen bij u aan de deur kloppen, maar ik hoop dat u uw eigen parochiegemeenschap ook niet zult vergeten.

Vanzelfsprekend bepaalt u zelf wat u wilt geven. Ieder moet dat naar draagkracht doen. Ik hoop alleen dat de meer welvarenden in ons midden, en gelukkig zijn dat er dankzij de economische voorspoed weer meer dan een paar jaar geleden, een wat grotere bijdrage voor hun rekening willen nemen om zo de gezamenlijke lasten te kunnen dragen. Als iedere deelnemer aan de Actie Kerkbalans in onze parochie ten minste € 150,= of meer overmaakt of bijvoorbeeld 1% van uw netto-jaarinkomen zijn wij uit onze kosten. Hoe dan ook: wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Hoe groot of klein die ook is!

Ook wil ik u graag wijzen op de mogelijkheid van een zogenaamde onderhandse schenking. U belooft dan door het invullen van een eenvoudig formulier gedurende vijf jaar een bepaald bedrag aan de parochie over te maken. Met het door ons ondertekende formulier heeft u dan een fiscaal voordeel zonder drempel. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan tussen de 33% en 50% terug van uw gift aan de parochie! In het parochiecentrum liggen deze formulieren voor u klaar. Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet en onder dankzegging voor uw bijdrage.

Pastoor S.L. Koppers, St. Bonifatiusparochie Almere

 

Digitale collectie

 

Geld inzamelen
Door de maatregelen die door de coronacrisis zijn ingesteld, mist de parochie de inkomsten uit de collecties.
De kosten voor het beheer van de kerkcentra en de vergoedingen voor de predikanten lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw incassogeld over te maken op bankrekening via overschrijving:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. incassokosten.

Bedankt hiervoor.
Pastoor Sandor Koppers

 

Collection € 2.50€ 2.50
Collection € 5.00
€ 5.00
Collection€10.00

Collecte

QR-codes zijn alleen voor ING-bankgebruikers met een ING-app

 

Giften

Fondsenwerving interieur nieuwe kerk

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare is vermeld, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

 

 

 

 

De voorgaande actie van 2011 heeft meer dan € 120.000.- opgebracht.
Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie
Om onze opdracht te verwezenlijken hebben we  in principe 400 deelnemers nodig die € 250,- schenken waardoor de  € 100.000,- weer bereikt wordt.
De vorige keer lukte dat. Dit keer toch ook? Wanneer u  voornemens bent  tot een gift kunt u deze zelf overmaken op

IBAN: NL70 INGB 0005 5949 81, t.n.v. Fonds Kerkbouw R.K.Kerk  Almere o.v.v  bijdrage nieuwe kerk

Niet iedereen is in staat dit bedrag op te brengen. Dat hoeft ook niet perse.
Als de hoogte van het bedrag bezwaarlijk is, kunt u  wellicht samen met anderen deze €  250,- bij elkaar leggen of het in twee of meer termijnen doen.

Schenking bij onderhandse akte
U kunt vanzelfsprekend ook weer gebruik maken van ‘schenking bij onderhandse akte’.
Een ‘schenking bij onderhandse akte’ is een periodieke vaste gift aan de kerk met een looptijd van minimaal vijf jaar, die u met de parochie schriftelijk vastlegt. Wat is het voordeel zo n schenking bij onderhandse akte?

De schenking is fiscaal zeer aantrekkelijk. Afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van uw gift van de belasting terugkrijgen. De bouw van de nieuwe kerk is door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting.
Bij tussentijds overlijden, faillissement of arbeidsongeschiktheid stopt de schenking.

Hoe kunt u meedoen aan de schenking bij onderhandse akte?
Via het Parochiekantoor is het benodigde formulier (volmacht voor schenking)  af te halen of downloaden.
Dit formulier dient u in te vullen en in te leveren op het Parochiekantoor, Randstad 21-26, 1314 BM Almere. Desgewenst kunnen wij u het formulier ook toesturen. Na ondertekening ontvangt u van ons een bevestiging van uw toezegging.

Helpdesk voor verdere informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie aanvullende vragen oproep. U kunt hiervoor iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur telefonisch contact opnemen met de heer R. Goedbloed, te bereiken via nummer 036-5336200.

U doet toch ook mee?

Wij geloven er vast in dat het nu weer lukt…

U ook weer?