De Sacramenten

 

 

 

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus zelf heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de Kerk toevertrouwd. Hoe een sacrament werkt? De algemene opvatting in de Kerk is dat het sacrament een soort werktuig is. God geeft door middel van het sacrament genade, zoals bijvoorbeeld een mens door middel van een pen schrijft.

Dopen

 

 

Het doopsel maakt ons als eerste van de sacramenten deelgenoot van Gods liefde. Zoals de stem uit de hemel tot Jezus sprak tijdens zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaan “Gij zijt  mijn Veelgeliefde!” (Marcus 1,11), zo mogen ook wij geloven, dat ook boven ons de hemel opengaat en die stem tot ons dezelfde woorden spreekt. De symbolen van het water en de neerdalende Geest als een duif staan centraal in het doopritueel. Voor kinderen is dit het eerste sacrament bij het begin van je leven. Ouders kiezen hiervoor, omdat ze dat belangrijk vinden. Zo worden zijn op de weg van God gezet, de weg van Jezus. Dit sacrament kun je eenmaal ontvangen.Volwassendoopdoop

Wanneer iemand op latere leeftijd besluit om katholiek te worden, is dit ook het sacrament waardoor je wordt opgenomen in de kerkgemeenschap. Volwassenen die het doopsel willen ontvangen kunnen contact opnemen met de parochieadministratie. De voorbereiding wordt verzorgd door een catechetisch medewerker middels het project Opnieuw Beginnen.

 

Dopen Almere Stad

 

Een of twee keer per maand wordt er op zaterdagmiddag gedoopt. De doopvoorbereiding bestaat uit een verplichte voorbereidingsavond, waarin de ouders samen met de pastor en iemand van de werkgroep een doopdienst gaan maken. Het is niet de bedoeling dat de dopelingen hierbij aanwezig zijn, zodat u niet afgeleid wordt.

Mocht u uw kind willen laten dopen kunt u contact opnemen met de parochie-administratie en vermeld in uw email duidelijk uw naam, de namen van de te dopen kinderen, telefoonnummer en uw e-mailadres.

 

Dopen Almere Haven

 

Voor de kinderdoop wordt er naar gestreefd het doopsel van twee kinderen te laten samenvallen in een doopviering. Voorafgaand aan de doop van kinderen zijn er twee gesprekken, een met en een zonder pastor. Vanwege het sobere karakter van de Veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, is het een oud gebruik om dan niet te dopen. Op zich genomen kunt u voor de rest van het jaar altijd een doopviering aanvragen. De doopvieringen vinden in principe op een zondag plaats na de oecumenische dienst van 10.30 uur of de katholieke elfuurdienst.

Volwassenen die het doopsel zouden willen ontvangen of ouders die dit voor hun kind vragen, worden verzocht contact op te nemen met de pastor.

Dopen Zeewolde

 

Als uw kind wordt geboren, kunt u een geboortekaartje naar de pastor of het parochiebestuur sturen. Op deze manier zijn wij op de hoogte en kunnen wij uw feliciteren met de geboorte van uw kind. Uw kind is dan nog niet ingeschreven in het ledenbestand van de parochie.
Uw kind inschrijven in ons ledenbestand? Klik hier

De viering van de doop
Door de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Daarom worden er gewoonlijk een aantal kinderen tegelijk gedoopt.
De doop duurt ongeveer 45 minuten. Meestal zijn daarbij (veel) familieleden en vrienden aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Traditie is dat het kind op zondag wordt gedoopt. Soms vindt de doop in een speciale viering plaats. Zeven keer per jaar zijn er gemeenschappelijke doopvieringen, vooraf gegaan door een doopgesprek.

Doopgesprek vooraf
De data van het doopgesprek vooraf kunt u vinden in de agenda. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders een informatieboekje. Hieruit kunnen zij een lezing, een gedicht en enkel gebeden kiezen voor de doopplechtigheid. Soms maken ouders zelf een eigen boekje.

De inschrijving
Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de parochie ingeschreven en daarna in het ledenbestand van de parochie als het kind in Zeewolde woont. Bovendien kan de plaats en de doopdatum in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

Aanmelding
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de doopgroep van Zeewolde.
of met pastor Leferink (036 5310924)

Kosten Sacramenten

 

Beste parochianen,

Het parochiebestuur besloten de volgende afspraken voor de kerkcentra (De Lichtboog en Goede Rede) met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn.

Sacrament van de doop
Voor het houden van een doopplechtigheid wordt aan de doopouders/verzorgers voor elke dopeling een bedrag van € 35,=(vijfendertig euro) in rekening gebracht. In deze kosten zijn begrepen het honorarium van de pastor en de koster, het gebruik van de kerk, een doopakte en een doopkaars.

Sacrament van de eerste communie
Er wordt een bedrag van € 50,= per eerste communicant aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt. Voor elk volgende kind, in hetzelfde jaar, uit het gezin bedragen de kosten € 40,=.

Sacrament van het vormsel
Er wordt een zodanig bedrag per vormeling aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt.

Sacrament van het huwelijk
Voor het houden van een huwelijksplechtigheid wordt aan het bruidspaar een bedrag van € 600,= (zeshonderd euro) in rekening gebracht. Hierin zijn begrepen het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, een huwelijkskaars en de bloemversiering.
Als het huwelijk plaats vindt buiten de parochie en u de pasto(o)r vraagt voor een huwelijksvoorbereiding wordt een bedrag van € 250,= ( tweehonderdvijftig euro) inrekening gebracht.

Uitvaartplechtigheid
Aan de opdrachtgever van de uitvaartplechtigheid (nabestaanden of uitvaartonderneming) wordt voor het houden van deze plechtigheid in één van onze kerkcentra een bedrag van € 600,= (zeshonderd euro) in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, de bloemversiering en – in geval van een begrafenis – de zegening van het graf.
Het behoort tot de mogelijkheden om te kiezen voor een plechtigheid in de aula van een mortuarium of crematorium binnen de gemeentegrenzen van Almere. De kosten hiervoor bedragen € 400,= (vierhonderd euro)- In dit bedrag zijn uitdrukkelijk niet de kosten begrepen die in rekening worden gebracht door derden (uitvaartverzorging, crematorium/begraafplaats).

De bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur en gelden vanaf 1 februari 2020.